Skip to content
CZASZKA.NET

REGULAMIN

IDENTYFIKACJA OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA STRONĘ INTERNETOWĄ
Na mocy ustawy 15/1999 z 13 grudnia o ochronie danych osobowych oraz przepisów ustawy 34/2002 z 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym informujemy, że dane osobowe, które mogą być zawarte w niniejszym komunikacie, zostaną włączone do pliku, za który odpowiada CZASZKA.NET, z adresem (calle, PINARIEGO 6 ALMUÑECAR GRANADA), z N.I.F: 74722088X.
Celem niniejszej strony internetowej jest generowanie treści informacyjnych dostępnych dla użytkowników w celu tworzenia kanałów informacji, opinii i współpracy.
Możesz również skontaktować się z nami wysyłając e-mail na adres czaskza.net@gmail.com, lub dzwoniąc pod numer 123456778.

OBIEKT
Niniejsza OWIADOMOŚĆ PRAWNA reguluje prawa i obowiązki CZASZKA.NET dla użytkowników w związku z dostępem, przeglądaniem i korzystaniem z tej strony internetowej, bez uszczerbku dla faktu, że CZASZKA.NET zastrzega sobie prawo do zmiany, bez wcześniejszego powiadomienia, treści w niej zawartych, przy czym treści opublikowane w czasie przeglądania obowiązują.
Przeglądanie, przeglądanie i korzystanie z tej strony internetowej oznacza uzyskanie statusu użytkownika, a tym samym wyraźną akceptację wszystkich klauzul wskazanych w niniejszej nocie prawnej, jak również innych ostrzeżeń lub szczególnych klauzul ustanowionych w różnych sekcjach dotyczących zawierania umów, korzystania z usług, produktów, rejestracji lub sekcji Strony.
Dlatego też, jeśli nie akceptujesz klauzul zawartych w niniejszej Informacji prawnej, musisz powstrzymać się od dostępu i/lub korzystania z usług i/lub treści udostępnionych na Stronie i przystąpić do opuszczenia Strony.

czaskza.net może zakończyć, zawiesić lub przerwać, w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia, dostęp do zawartości strony, bez możliwości żądania przez Użytkownika jakiegokolwiek odszkodowania.

DOSTĘP DO STRONY INTERNETOWEJ
Jako użytkownik naszej strony internetowej jesteś zobowiązany do nieużywania jej do wykonywania działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, porządkiem publicznym i ogólnie do korzystania z niej zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Informacji prawnej. Podobnie, użytkownik jest zobowiązany do nieprzeprowadzania działań reklamowych lub wykorzystania handlowego poprzez wysyłanie wiadomości wykorzystujących fałszywą tożsamość.
XYZ działa wyłącznie jako osoba odpowiedzialna za Stronę Internetową jako dostawca usług informacyjnych i treści, albo na własnych usługach, albo na usługach osób trzecich, z którymi podpisał umowy, i nie jest odpowiedzialny za treści, które wbrew tym warunkom, użytkownicy mogą wysyłać lub publikować, a użytkownik jest jedyną osobą odpowiedzialną za ich prawdziwość i legalność.
czaskza.net może przerwać korzystanie z usługi Strony przez użytkownika i natychmiast zakończyć relację z użytkownikiem, jeśli wykryje jakiekolwiek użycie Strony lub jakiejkolwiek z oferowanych na niej usług, które może uznać za sprzeczne z tym, co zostało określone w niniejszej Informacji prawnej.
Zawartość oferowanych usług i korzystanie z nich jest ograniczone do użytkowników powyżej 18 roku życia.
czaskza.net przypomina użytkownikom pełnoletnim, którzy są odpowiedzialni za nieletnich, że ich wyłączną odpowiedzialnością jest ustalenie, które usługi i/lub treści nie są odpowiednie dla wieku tych ostatnich. W przypadku, gdy dostęp i rejestracja mają miejsce przez osobę niepełnoletnią, zakłada się, że dostęp taki został dokonany za uprzednią i wyraźną zgodą jej rodziców, opiekunów lub przedstawicieli prawnych, czaskza.net zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wszelkich kontroli i weryfikacji, jakie uzna za stosowne w tym zakresie.

czaskza.net informuje, że istnieją programy komputerowe, które pozwalają na filtrowanie i blokowanie dostępu do pewnych treści i usług, tak aby rodzice lub opiekunowie, na przykład, mogli decydować, do których treści i usług internetowych mogą mieć dostęp osoby niepełnoletnie, a do których nie.
W żadnym wypadku czaskza.net nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych dostarczonych przez użytkowników, a zatem każdy użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że informacje dostarczone do czaskza.net są odpowiednie, dokładne, aktualne i dokładne, a jeśli tak nie jest, za ewentualne konsekwencje, które mogą wyniknąć z braku jakości i prawdziwości danych.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA
Cała ta strona: tekst, obrazy, marki, grafika, logo, przyciski, pliki oprogramowania, kombinacje kolorów, jak również struktura, wybór, porządek i prezentacja jej zawartości, jest chroniona przez prawo własności intelektualnej i przemysłowej, a jej powielanie, dystrybucja, publiczne komunikowanie i przekształcanie jest zabronione, z wyjątkiem użytku osobistego i prywatnego.
czaskza.net nie gwarantuje, że zawartość strony jest dokładna i wolna od błędów oraz że swobodne korzystanie z niej przez użytkownika nie narusza praw osób trzecich. Za dobre lub złe wykorzystanie tej strony i jej zawartości odpowiedzialny jest użytkownik.
Podobnie, powielanie, retransmisja, kopiowanie, przekazywanie lub redystrybucja, w całości lub w części, informacji zawartych na stronie internetowej, w jakimkolwiek celu i w jakikolwiek sposób, jest zabronione bez uprzedniej zgody czaskza.net.
LINKS
Jak wskazano powyżej, nasza strona może zawierać, oprócz linków do produktów, linki do stron osób trzecich.
Powtarzamy, że strony należące do tych osób trzecich nie zostały przejrzane i nie podlegają kontroli przez czaskza.net. Dlatego czaska.net nie może być odpowiedzialny za zawartość tych stron, ani za środki przyjęte w odniesieniu do twojej prywatności lub przetwarzania twoich danych osobowych lub jakichkolwiek innych danych, które mogą się pojawić.
czaskza.net zaleca, abyś uważnie przeczytał warunki użytkowania, politykę prywatności, informacje prawne i/lub podobne informacje na tych stronach.
Jeśli jesteś zainteresowany aktywacją linku do którejkolwiek ze stron na czaskza.net musisz nas o tym powiadomić, uzyskując wyraźną zgodę na utworzenie linku. czaskza.net zastrzega sobie prawo do sprzeciwienia się aktywacji linków do swojej strony internetowej.
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
czaska.net nie ponosi odpowiedzialności bezpośrednio ani pośrednio:
Jakość usługi, szybkość dostępu, prawidłowe funkcjonowanie oraz dostępność i ciągłość działania Serwisu.
Wszelkie szkody, jakie mogą powstać w sprzęcie użytkownika w wyniku korzystania z Witryny.
Przypadki, w których osoba trzecia, łamiąc ustalone środki bezpieczeństwa, uzyskuje dostęp do wiadomości lub wykorzystuje je do wysłania wirusów komputerowych.
Imadła i wady wszystkich rodzajów przekazywanych, rozpowszechnianych, przechowywanych lub udostępnianych treści.
Legalność, rzetelność i użyteczność treści przekazywanych przez użytkowników za pośrednictwem strony lub oferowanych na niej usług, a także ich prawdziwość i dokładność. czaskza.net nie kontroluje wykorzystania strony przez użytkowników, ani nie gwarantuje, że będą to robić zgodnie z postanowieniami niniejszej Informacji prawnej.
Na zasadzie ilustracji i bez ograniczeń, użytkownik będzie odpowiedzialny za
Wprowadzane przez nie treści, w szczególności dane i informacje wprowadzane i przesyłane do Spółki za pośrednictwem Strony lub na Stronie.
Przeprowadzanie wszelkiego rodzaju działań na stronach osób trzecich lub działań niezgodnych z prawem, szkodliwych i/lub szkodliwych.
Niedopełnienie przez użytkownika któregokolwiek z powyższych obowiązków może skutkować podjęciem odpowiednich środków chronionych prawem oraz wykonywaniem przez czaska.net swoich praw lub obowiązków, co może skutkować usunięciem lub zablokowaniem konta użytkownika naruszającego prawo, bez możliwości uzyskania jakiegokolwiek odszkodowania za wyrządzone szkody.
POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z przepisami ustawy 15/1999 z 13 grudnia o ochronie danych osobowych, wszystkie dane osobowe podane podczas korzystania z naszej strony będą traktowane zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności, które każdy użytkownik musi wyraźnie zaakceptować przed podaniem danych osobowych za pomocą różnych formularzy dostępnych w sekcjach naszej strony.
czaska.net przyjmuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa zawartych w nich danych osobowych w celu uniknięcia ich zmiany, utraty, przetwarzania lub nieuprawnionego dostępu, biorąc pod uwagę stan technologii, charakter danych oraz ryzyko, na jakie są one narażone, a także odpowiednio zarządza swoim środowiskiem serwerowym, posiadając infrastrukturę zapór sieciowych o ścisłej zgodności.
Możesz skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, sprzeciwu i anulowania poprzez wysłanie e-maila na adres czaszka.net@gmail.com, wskazując w nagłówku: OCHRONA DANYCH.
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość danych udostępnionych czaska.net.

POLITYKA COOKIE
Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa dotyczącymi stosowania plików cookie, ich użycie będzie traktowane zgodnie z postanowieniami istniejącej tu sekcji zwanej Cookie Policy, którą każdy użytkownik musi przeczytać, zaakceptować i/lub ograniczyć podczas przeglądania strony, co zostało wyraźnie zaznaczone w banerze dotyczącym plików cookie na naszej stronie internetowej oraz w dodatkowych informacjach dotyczących stosowania plików cookie na stronie. Użytkownik może ograniczyć pobieranie plików COOKIES z opcji przeglądarki.
OBOWIĄZUJĄCE USTAWODAWSTWO I WŁAŚCIWA JURYSDYKCJA
Niniejsza Nota Prawna została sporządzona w języku polskim i podlega obowiązującemu prawu hiszpańskiemu, które ma zastosowanie we wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej nocie prawnej dotyczących interpretacji, ważności i wykonania.
czaska.net i Użytkownik, wyraźnie zrzekając się jakiejkolwiek innej jurysdykcji, niniejszym poddaje się jurysdykcji sądów i trybunałów w miejscu zamieszkania Użytkownika w przypadku jakiegokolwiek sporu, który może powstać. W przypadku, gdy miejsce zamieszkania Użytkownika znajduje się poza Hiszpanią, czaska.net i Użytkownik podda się, wyraźnie zrzekając się jakiejkolwiek innej jurysdykcji, sądom i trybunałom w (mieście, kraju).